Ban chấp hành trung ương tiếng anh là gì? Các từ vựng Cơ quan Ban Ngành

45

Ban chấp hành trung ương  là gì ? 

Ban Chấp hành Trung ương là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam giữa 2 kỳ Đại hội, các Ủy viên Trung ương Đảng được bầu bởi Đại hội Đại biểu toàn quốc 5 năm 1 lần. Vậy Ban chấp hành trung ương tiếng anh là gì ?

Ban chấp hành trung ương tiếng anh là gì

=>>Xem thêm thông tin tại đây nhé

Ban chấp hành trung ương tiếng anh là The central executive committee

  1. During the Vietnam War, the Central Committee of the Party he returned to the military : Trong Chiến tranh Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng điều ông trở lại quân đội.
  2. However, the 9th Congress of 1920 dropped her both from the Central Committee and from the party secretariat : Tuy nhiên, tại Đại hội Đảng lần thứ 9 năm 1920 đã bãi nhiệm bà khỏi Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ban Bí thư.

Các từ vựng Cơ quan Ban Ngành

=>>Xem thêm thông tin về từ vựng tiếng Anh

Đảng Cộng sản Việt Nam  – Communist Party of Viet Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc – National Party Congress 

Ban Bí thư -Secretariat

Tổng bí thư – General Secretary

Bộ Chính Trị Trung ương Đảng  -Political Bureau of the Party Central Committee

Ban thường trực Bộ Chính trị Politburo Standing Committee

Ủy viên Bộ Chính trị -a Politburo member

Ủy viên thường trực Bộ chính trị – a politburo standing member

Ủy viên Thường vụ -Member of the Standing Committee

Văn phòng Trung ương Đảng  – Office of the Party Central Committee

Ủy viên Ban chấp hành – Member of the Executive Committee

Uỷ ban kiểm tra Trung ương – Central Inspection Committee

Ban Tuyên giáo trung ương – Central propaganda and training commission

Ban Tổ chức Trung ương – Central Organization Commission

Ban chỉ đạo Tây Nguyên – Central highlands Steering Committee

Ban chỉ đạo Tây Bắc – Northwest Steering Committee

=>>Xem thêm thông tin tại đây

Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ – Southwest Steering Committee

Ban chỉ đạo Đông Nam Bộ – Southeast Steering Committee

=>>Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Ban chỉ đạo Đông Bắc – Northeast Steering Committee

Bí thư Tỉnh uỷ – Provincial Party secretary

Thường vụ Tỉnh uỷ – Provincial Standing Committee

Đảng bộ – Party Committee

Chi Bộ – Party cell

Ban dân vận – Commission for Mass Mobilisation

=>>Thêm nhiều thông tin hữu ích cho các bạn!

Bình luận