và vì vậy luôn hiện diện trong răng

và vì vậy luôn hiện diện trong lớp thu tiền nhà cho tới nay xử thôi mà quá trình khoáng hóa nhờ các, túi tiết chất khuôn mới chỉ được nghiên cứu trên. Động Vật các quá trình phong hóa có nghề trên động vật của khu nhà bỏ được hơi màu vàng tỏ ra các tướng khuôn các túi được hình thành ,từ màn bảo tương của các nguyên bào ngày non đầu tiên chất khoáng vô định hình lắm động tại các vị trí gắn ở màn của các túi tương lai cái túi này có đường, kính nhỏ ngay khi các túi này tách ra chất khoán không định hình được chuyển thành các tinh thể phút phát có thể các tinh thể này nằm .Ở bên trong và xung quanh túi tiếp tục tăng ca về kích thước và số lượng từ đó hình thành các cầu canxi hóa của khuôn võ .Như vậy khuôn nghề trưởng thành và các sợi đã được cố định vào quá trình khoáng hóa các cầu khấn hóa lớn dần lên nhờ sự hình thành và lớn lên của các tinh thể mới cuối cùng chúng hợp nhất lại với nhau quá trình này, ở người chưa có tài liệu quan sát trực tiếp như vậy. Rõ ràng nhà võ là sản phẩm của các nguyên bảo nhà non chưa trưởng thành nó khác với nào anh tử và có các đặc điểm quan trọng có các sợi  gì các nguyên bầu nhà phân nhánh khu nhà không đồng nhất với độ phân hóa thấp hơn so với khối nghề chính .Quá trình tổng hợp Collagen của nguyên vào ngày thể hiện qua vị trí của rô ti in chỉ thị trong nhiều giờ quan sát đầu tiên chúng xuất hiện ở lứa tuổi bao su nhi, sau đó đi qua các vùng khác rồi được đến hạt tiết chế ra vùng tiền là biểu đồ thể hiện sự di chuyển của chúng từ nguyên nào qua.

nguồn: nha khoa răng

comments