bà có quy luật của các bó răng

bà có quy luật của các bó của dân cùng với sự sắp xếp đều đặn không thay đổi với mật độ dày đặc của các ,tinh thể tạo nên cấu trúc đồng nhất của xem anh không tế bào có sợ mang .Sự ngoại sinh 0 tế bào có cấu trúc đồng nhất do sự sắp xếp và đọc và có quy luật của các bó sợi và tôi collagen, cũng như của thành phần tinh thể với đồng nhất này bị đứt đoạn vì những đường, song song với bề mặt sẽ mang những đường này là những pha nghĩ được ghi nhận giữa các giai đoạn kế tiếp nhau của. Quá trình hình thành xem ăn những đường này là đường tăng trưởng thể hiện sự lắm động có chu kì của các lớp sẽ mang theo chiều dài các đường tăng trưởng, và có tính cả ngoài đặc biệt vì chúng có những khoáng hóa đồng nhất và độ cao của xe mang xe mang giày một. Khoản nhất định về nam trực tiếp trên lớp nhà tương ứng với nước .Xem ban đầu tiên thường hóa nhiều hơn những lớp nằm ngoài mặt ngoài của em anh sợ ngoài sinh ,0 tế bào cũng vậy thường có đủ không hóa cao hơn những vùng nằm giữa của .Xem anh xem nanh có sự vệ sinh thực ca sĩ hóa nhiều hơn xem anh sẽ hỗn hợp của tế bào tôi khi lớp ngoài cùng nhất của .Xi măng được bao phủ bởi một lớp Collagen chúng không có hình dạng nhất định dưới kính hiển vi quang học và được gọi là dạng sẽ mang trong những pha hoạt động của, đất men lớp dạy men anh này trở nên mỏng hơn và được bao phủ bởi hàng tế bào ,đa giác gần nhau động nhất những tế bào này phần lớn là nguyên bào sợi giữa chúng có những sợi nha chu đi vào nước dãi sẽ mang đầu chim vào xem ăn của những sợi này.

nguồn: nha khoa răng

comments